Yetişkin Okuryazarlık ProgramlarıBugüne kadar 10 ilde 125.000 kişiye okuryazarlık eğitimi veren AÇEV, bu kursları Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliğinde Halk Eğitim Merkezleri, Toplum Merkezleri, ilköğretim okulları gibi yerlerde açarak desteğe ihtiyacı olan kadınlarımıza ulaşmaya çalışıyor. Kurslarda AÇEV tarafından eğitim verilen gönüllü öğreticiler ders veriyor. En az lise mezunu gönüllü öğreticilerin büyük çoğunluğunu da kadınlar oluşturuyor.

Program Nedir?

Projede eğitim hakkından yararlanamamış 15 yaş üstü kadınlar ile yeni okuryazar olmuş ve diplomasız kadınlara okuryazarlık becerilerinin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmektedir. Diğer yandan Yetişkin okuma grupları ile kadınların okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi hedeflenmiştir. Sosyoekonomik açıdan dezavantajlı bölge ve mahallelerde gerçekleştirilecek çalışmalarla kadınların günümüzün toplumsal ihtiyaçlarına yönelik okuryazarlık becerileri kazanmaları ve bu becerileri geliştirmeleri sağlanacaktır. Eğitim programları insan hakları, çocuk hakları, etkili iletişim, koruyucu sağlık gibi kadının toplumsal hayata katılımını destekleyecek konuları kapsamaktadır.

Programın Uygulama Süresi Ne Kadardır?

3,5 ay boyunca haftada 3 gün 3’er saatlik kurslar şeklindedir

Projenin Hedef Kitlesi Kimdir?

Erken yaşlar (0-6) çocuğun gelişiminin en hızlı olduğu yıllardır ve çocuğun gelişiminde ileriye dönük kalıcı bir etkisi vardır. Bu dönemde çocuğun çevresine, anne babasına ilk eğitimciler olarak büyük sorumluluk düşer. Bu nedenle anne babaların desteklenmesi ve güçlendirilmesi çocuğun gelişimde kritiktir. Okuma yazma bilmeyen yetişkinler toplumun en mağdur kesimlerini oluşturur. Bu ailelerin kendi çocuklarına yeterli desteği sağlayamadıkları bilinmektedir. Eğitimsizlik olgusunun nesiller içinde aktarılması bireysel ve toplumsal düzeyde içinden çıkılmaz bir döngü yaratmaktadır. Bu nedenle, AÇEV’in odaklandığı alanlardan biri de eğitim hakkından yararlanamamış 15 yaş üstü kadınların okuryazarlık becerilerinin ve toplumsal hayata katılımlarının sağlanmasıdır.

Okuma yazma bilmeyen kadınlar, toplumun en mağdur kesimini oluşturmaktadırlar. 

Bugün ülkemizde özellikle şehirlerde okuma yazma bilmemek en temel dışlanma ve toplumsal hayata katılmama sebeplerinden biri halindedir.

AÇEV tarafından geliştirilmiş olan Temel Okuryazarlık ve İleri Okuryazarlık Programları kadının toplumda etkin olabilmesi için gerekli olan işlevsel düzeyde okuma, yazma, aritmetik becerilerinin yanı sıra anlama, kavrama, kendini ifade etme, düşünme ve eleştirel düşünme becerilerini de kazandırmaktadır. Kadının birey olarak var olmasını sağlayan bu beceriler kazandırılırken programımızın Kadın Destek bileşeni ile kadının aile ve toplumsal yaşamını doğrudan etkileyen pek çok alanda haklarını bilmesi ve kullanması için bilinçlendirme çalışmaları da yapılmaktadır.

Diğer yandan, kente göçle gelmiş kadınların ve kız çocuklarının desteklenmesi önemlidir. Yeni çevrenin getirdiği güvensizliğe, gelenekçi bakış açısından kaynaklanan engellemeler ve baskı da eklenince kadının sosyal olarak yalnızlaşması söz konusudur. Özellikle okuma yazma bilmeyen kadınların ve kız çocukların bu çıkmazdan kurtulmaları için, yaşam alanlarının genişletilmesi, toplumsal hayata katılım ve hizmetlere ulaşma imkanlarının artırılması sağlanmalıdır. Bütün bunlar için ilk adım kadını çok yönlü olarak geliştirecek yenilikçi bir bakış açısıyla hazırlamış ve buna uygun bir bakış açısıyla hayata geçirilen okuryazarlık programlarının uygulanmasıdır.

İhtiyaçlar Nelerdir?

İlköğretim çağını geçmiş, okuma yazma bilmeyen kadınların ihtiyaçlarına bir kaç boyuttan bakmak gerekmektedir. Bireysel açıdan baktığımızda okuma yazma bilmeyenler başkalarına bağımlı yaşamak, özgüven eksikliği, diğer insanlara güvensizlik (kandırılma korkusu), değersizlik, utanma ve yetersizlik duyguları gibi pek çok kişisel sorun yaşayabilmektedirler. Bu nedenle okuma yazma öğrenmeye gelen kadınların özgüvenlerini artırıcı, öğrendiklerini uygulayabildikleri, sözlü ifadelerini geliştirebildikleri ve kendilerini değerli önemli ve eşit hissedecekleri bir eğitim ortamına ve programa ihtiyaçları vardır.

Okuma yazma bilmeyen kadınların ihtiyaçlarına toplumsal açıdan baktığımızda; bu grubun kanunlarla korunan, kadın ve insan olmaktan kaynaklanan hakları konusunda bilinçli olmadıkları ve vatandaşlık haklarını da kullanamadıkları görülmektedir. Resmi nikahı, çocuklarının ve kendinin nüfus kağıdı olmama gibi durumlara bu kadınlar arasında sıkça rastlanmaktadır. Sağlık hizmetlerine erişim konusunda daha fazla zorluk yaşamakta, özellikle aile planlaması, üreme sağlığı konusundaki hizmetleri kullanabilme, güvenli annelik, koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanabilme, bebek ve anne ölümlerinin önlenmesi konularında bilinçlendirmeye gereksinim duymaktadırlar. Kadının gündelik sorunlarını gidermede, okuma yazma ve meslek kursları ile kadının statüsünü iyileştirmede büyük önem taşıyan yerel hizmetlerden haberdar olma ve bu hizmetleri kullanma konusunda çekimserdirler. Şehir içinde yolculuk etme, alışveriş yapma, çocuklarının okullarıyla ilgilenme, eğitimlerine destek olma gibi konularda sorunlar yaşamaktadırlar.

Örgün eğitim çağının dışına çıkmış olan 15 yaş üstü genç kızlar toplumsal hayata katılım, bağımsız hareket etme, istihdama dahil olma, yerel hizmetlerden yararlanabilme, sağlığı ve hakları konusunda bilinçlenme açısından zorluklarla karşı karşıyadırlar. Bu zorlukların önüne geçilebilmesi ancak kapsamlı eğitim programları aracılığıyla olanaklıdır. Genç kızların bu dönemde alacakları eğitim, erken yaşta evliliği önleme, akraba evliliklerinden kaçınma, istenildiği kadar çocuk yapma, ileride çocuğunun gelişimini ve eğitimini destekleyebilme hatta kendi eğitimlerine devam etme gibi hayati değişimleri sağlayabilecektir.

Programlar Nasıl Uygulanmaktadır?

  • Okuryazarlık eğitimleri 21 yaşını aşmış ve en az lise mezunu AÇEV gönüllüleri tarafından uygulanmaktadır. Gönüllülere AÇEV master eğitimcileri tarafından 2 haftalık bir eğitim verilmekte ve bunun sonunda sertifika alabilen eğiticiler kurs açabilmektedir. Kurslar süresince gönüllü eğiticilere AÇEV saha danışmanları tarafından gözlem ve danışmanlık desteği verilmektedir.
  • AÇEV’in okuryazarlık eğitimleri Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile imzalanan bir protokol çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda Halk Eğitim Merkezleri ve çeşitli düzeydeki okullar eğitim yeri olarak kullanılmakta, kursların duyurusuna destek vermektedirler. Ayrıca, kursiyerler kurs sonunda Bakanlık onaylı sertifikalar dağıtılmaktadır.
  • Eğitim Programı çeşitli üniversitelerde görev yapan akademik danışmanların desteğinde AÇEV uzmanları tarafından hazırlanmaktadır.
  • İllerde kurs açılacak yerler konusunda zaman zaman yerel kuruluşlardan ve yerel STK’lardan da destek alınmaktadır.
 

Popüler Alıntılar

Okuma yazma öğrendikten sonra, ilkokul diplomamı aldım şimdi ortaokulu dışarıdan tamamlamak için sınavlara giriyorum. Ayrıca, kendime ait küçük bir iş yeri işletmeye başladım, tüm hesaplarımı kendi başıma yapabiliyorum.
- Fatoş, Okuryazar Kadın

AÇEV için koşuyorum çünkü okuma yazma kurslarının toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının özgürleşmesi yolunda atılacak ilk ve en önemli adım olduğunu düşünüyorum.
- Itır Erhart, Koşucu

Yeni Postlar

Haber Bülteni

Anne Çocuk Eğitim Vakfı

1993 yılından bu yana AÇEV, eğitimde fırsat eşitliği ilkesinin hayata geçirilmesi, çocuk kadar çocuğun yakın çevresinin de desteklenmesi ve eğitimin bir yaşam boyu sürekli kılınması amacıyla, bilimsel temellere dayanan eğitim programları geliştirmekte ve bu eğitim programlarını kurmuş olduğu işbirlikleri ile toplum hizmetine sunmaktadır. Gerçekleştirdiği tüm yüz yüze eğitim faaliyetleri ile AÇEV 823.000’den fazla katılımcıya ulaşmış, 10.200’e yakın eğitimci yetiştirmiştir.
Copyright © AÇEV'le Koşuyorum | Adım Adım | Designed by Templateism.com